Entrance to underground magazine Gordons Bay Battery - Hendrik Bosman.jpg